නම්‍යතාවය

වකයන්ට
දෙන්පොරෙන්
ලාට
රදක්බව
න්නවාද
හලුවනි...!(යකෝ තොප)

No comments:

Post a Comment

කුණුහරුප හැර ඕනෙම දේකට මෙන්න ඉඩ!
තමන්ගෙම අදහසක් දාන්න කොමෙන්ටුවක් විදිහට අනිත් අයටත් හිතන්න..!

මූණු පොතෙන් අදහස් දක්වන්න!