කඳුලට නිමාවක්......

දුක දැනුනු විටෙක
නෙතට උනන
කඳුලු..........
වැටෙන්නට පෙර බිමට.......
හිතන්න
දිනෙක දැනේවි
වඩා වැඩි දුකක්......
එදිනට හඬන්නට
ඉතිරි කරගනිමු
කඳුලු.......
එදිනටත් හිතුනොතින්
මතු දිනෙක හඬමි මම
ජීවිතේ හැමදාම
කඳුලු නැත නෙතු අගට......
3 comments:

කුණුහරුප හැර ඕනෙම දේකට මෙන්න ඉඩ!
තමන්ගෙම අදහසක් දාන්න කොමෙන්ටුවක් විදිහට අනිත් අයටත් හිතන්න..!